घरेलु कामदार ससर्त खुला

कतार
खण्ड -२ कार्यविधि
१. सेवा प्रवाहको कार्यगत व्यवस्था यस कार्यविधिबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सेवाग्राहीले नियमित रूपमा सेवा प्राप्त गर्न निम्नबमोजिम कार्यगत व्यवस्था गरिएको छ
१.१ सम्बन्धित दूतावासले नियोगमा कामदारको मागपत्र सिफारिसको निमित्त निवेदन दर्ता भएको ४ कार्य दिनभित्र यस सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ ।
१.२ दूतावासद्वारा मागपत्रलगायतका सिफारिसहरू स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनेछ ।
१.३ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने मुलुकहरूको निमित्त नेपाल प्रहरीले प्रतिवेदन जारी गर्दा कुन मुलुकको निमित्त जारी गरिएको हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी जारी गर्नेछ ।
१.४ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणित गरेपछि त्यसको क्रमसंख्यासमेत खोली सम्बन्धित नेपाली नियोगलाई साप्ताहिक विवरण पठाउनेछ ।
१.५ यस्ता प्रतिवेदन, प्रमाणीकरण र सिफारिसपत्रहरू जारी गर्दा प्रचलित कानुनमा तोकिएकोमा बाहेक कुनै शुल्क, दस्तुर वा रकम लिइने छैन ।
२. पुनः काममा र्फकन अनुमति घरेलु कामदारको रूपमा कामगरी बिदामा
र्फकेका नेपाली कामदारको हकमा श्रम स्वीकृतिको अलावा निम्नबमोजिम कुनै निस्सा भएमा निजलाई पुनः काममा र्फकन उडान अनुमति दिइनेछ
२.१ वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी गएका घरेलु कामदारको हकमा करार सम्झौताबमोजिम अवधि बाँकी देखिएमा वा
२.२ राहदानीबाट भिसा अवधि बाँकी रहेको देखिएमा वा
२.३ सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट प्राप्त सिफारिसपत्र वा
२.४ वैदेशिक रोजगार विभाग वा कूटनीतिक निकायबाट कामसम्बन्धी करार बाँकी रहेको देखिएमा
३. कूटनीतिक नियोग र नेपाल स्थित
निकायहरूका बीच प्रयोग गरिने फारमहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा घरेलु कामदारको निमित्त जाने -साधारण राहदानी बाहक) नेपाली कामदारहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पठाउन तथा उनीहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने मुलुकहरूमा निम्नबमोजिमका फारमहरू प्रयोगमा ल्याउने र उक्त फारमहरू सम्बन्धित निकायहरूले आपmना नियमावली तथा कार्यविधिहरूमा समेत समावेश गरी लागू गर्नेछन् ।
३.१ ‘प्राइभेट सर्भेन्ट भिसा’ मा आउने कामदारसम्बन्धी सिफारिसपत्र
-फारम नं ३.१)
३.२ बिदामा नेपाल आएका कामदारलाई काममा र्फकन दूतावासको सिफारिसपत्र
-फारम नं ३.२ )
३.३ भिजिट भिसाअन्तर्गत पारिवारिक भिसासम्बन्धी सिफारिसपत्र -फारम नं ३.३)
३.४ व्यक्तिगत प्रयासबाट घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूका निमित्त सिफारिसपत्र -फारम नं ३.४ कुवेतको प्रयोजनको लागि )
३.५ संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने -बल्क एगि्रमेन्ट) घरेलु कामदारको निमित्त सिफारिसपत्र -फारम नं ३.५ कुवेतको प्रयोजनका लागि )
३.६ भिजिट भिसाअन्तर्गत कम्पनीको स्पोनसरसिपसम्बन्धी सिफारिसपत्र -फारम नं ३.६ कुवेतको प्रयोजनको लागि)
नोट ः वेदेशिक रोजगारीको क्रममा प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने मुलुकहरूमा -कुवेत, साउदी अरेबिया, कतार र यूएई) वैदेशिक रोजगार विभागले प्रहरी प्रतिवेदनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र विभागको अनुरोधमा मात्र यस्तो प्रतिवेदन जारी हुनेछ ।
३.७ बुँदा ३.३ र ३.६ को सिफारिसपत्र सम्बन्धित दूतावास अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्नेछ ।
४. कामदार पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड घरेलु कामदारको रूपमा विदेशमा
कामार पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड देहायबमोजिम हुनेछः
४.१ मापदण्ड निर्धारण घरेलु कामदार सिफारिसको निमित्त देशगत रूपमा सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले देहायको विषयमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा स्वीकृत लिई लाग् गर्नुपर्नेछ
-क) न्यूनतम तलब
-ख) बिमाको व्यवस्था
-ग) घरेलु कामदार राख्ने व्यक्तिको आर्थिक मापदण्ड
-घ) कामदार बस्ने उपयुक्त एवं सुरक्षित वासस्थान
-ङ) कामदार माग गर्ने व्यक्तिको सामाजिक आधार
-च) सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको घरेलु कामदार राख्ने स्वीकृति वा सहमतिपत्र
-छ) सुरक्षाको प्रत्याभूति
-ज) नियमित सञ्चार सम्पर्क -दूतावास र निजको घरपरिवारसँग)
-झ) दूतावासले उपयुक्त ठानेको अन्य कुराहरू
४.२ तालिम तथा विशेष ज्ञान खुलाउने दूतावासले घरेलु कामदार माग गर्दा सम्बन्धित विषयमा तालिम तथा विशेष ज्ञान आवश्यक भएको अवस्थामा सो समेत खुलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
५. दूतावासले करार माग गर्न सक्ने सम्बन्धित दूतावासले देहायबमोजिम करार माग गर्न सक्नेछ ः
५.१ करार प्रमाणीकरण ः व्यक्तिगत वा संस्थागत क्षेत्रमा घरेलु कामदारको
रूपमा माग पेस गर्ने कम्पनीको हकमा दूतावासले करार सम्झौता माग गरी प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रमाणीकरणको प्रति वैदेशिक रोजगार
विभागमा समेत पठाउनेेछ ।
६. पारवहन बिन्दु -ट्रान्जिट) सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः पारवहन बिन्दु प्रयोग सम्बन्धमा देहायबमोजिम हुनेछ
६.१ खाडीका उपरोक्त मुलुकलाई
ट्रान्जिट बनाएर अन्य मुलुकमा जाने नेपालीहरूलाई यस व्यवस्था लागू हुने
छैन तर अन्य मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर उपरोक्त ४ मुलुकमा जाने साधारण नेपाली राहदानी बाहकको हकमा यो व्यवस्था
लागू हुनेछ ।
७. प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन व्यवस्था प्रस्ताव तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछ
७.१ यससम्बन्धी व्यवस्था सम्बद्ध मन्त्रालयले आपmनो कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका,
कार्यविधिमा समायोजन वा परिमार्जन गरी व्यवस्था गर्नेछ ।
७.२ परराष्ट्र मन्त्रालयले म्ााथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरूका दूतावासहरूमा यस प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ ।

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

w

%d bloggers like this: